Privacyverklaring

Adullam vindt privacy belangrijk. Of u nu bij Adullam woont, werkt of Adullam steunt, wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Het beschermen van uw privacy en van uw persoonlijke gegevens doen we niet alleen op papier. We werken ook aan privacy-bewustheid in de praktijk. Dat betekent dat we actief inspelen op bestaande en nieuwe wetten en regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

Pay off in tekst ballon goed dat je er bent

Eenvoudige versie privacyverklaring cliënten

Voor de cliënten hebben we een eenvoudige brief gemaakt over privacyreglement voor cliënten, zie hieronder.

 

Privacyverklaring cliënten

Adullam gehandicaptenzorg respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we deze verwerken.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over u vertelt of die we aan u kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, gegevens over uw gezondheid of gegevens van uw (wettelijk) vertegenwoordiger.

Is er een zorgdossier?

De wet verplicht ons om een dossier bij te houden in verband met de goede zorgverlening aan u.

In dat zorgdossier bewaren wij gegevens over u die van belang zijn voor de zorgverlening, zoals medische gegevens. Het zorgplan maakt deel uit van het zorgdossier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgdossier.

Waarvoor wordt mijn zorgdossier gebruikt en wie hebben inzage?

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij aan anderen geen inzage in uw zorgdossier, tenzij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer inzage door de Inspectie voor de Gezondheidszorg noodzakelijk is.

Toegang tot uw dossier hebben:

 • degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de zorgverlening of behandeling als dat noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • uw (wettelijke) vertegenwoordiger, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn/haar taak of wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Wij gebruiken uw zorgdossier bij de zorgverlening uitsluitend voor zover dat nodig is, zoals voor:

 • de goede zorgverlening en behandeling aan u;
 • kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening;
 • de financiële afwikkeling en controle;
 • intercollegiale toetsing;
 • intervisie en supervisie;
 • calamiteiten- en incidentenonderzoek.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens desondanks toch niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@adullam.nu.

Kan ik een verzoek doen tot wijzigen of vernietigen van mijn gegevens?

Als u een schriftelijk vernietigingsverzoek doet, dan wijzigen of vernietigen wij uw zorgdossier. Wij doen dat echter niet als het bewaren van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan u zelf. Het moet dan gaan om een concreet, actueel belang. Wij vernietigen uw zorgdossier ook niet als dat niet mag op grond van de wet.

Binnen een maand nadat u ons gevraagd heeft om uw dossier te wijzigen of te vernietigen laten wij u schriftelijk weten of wij dat gedaan hebben. Deze termijn kunnen wij zo nodig met 2 maanden verlengen. Als wij uw verzoek afwijzen, vermelden wij de reden daarvan in onze schriftelijke reactie op uw verzoek.

Zolang u bij ons in zorg bent, kunnen wij niet zonder zorgdossier werken. Wel kunnen we op uw verzoek onderdelen daaruit corrigeren of verwijderen, wanneer deze niet juist of niet relevant zijn of wanneer u er bezwaar tegen heeft. U kunt daartoe een verzoek doen. Wij zullen dit verzoek met u bespreken en aangeven of en hoe het uitgevoerd kan worden.

Welke regels gelden er voor het bijhouden en bewaren van het zorgdossier?

Wij houden ons bij het bijhouden en bewaren van het zorgdossier aan de geldende wet- en regelgeving. Dat betekent het volgende:

 • voor gegevens uit het zorgdossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar na beëindiging van de zorg, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is;
 • wij kunnen zonder uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken, als dit noodzakelijk is voor het onderzoek van een intern gemeld incident of calamiteit.

Kan ik het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?

U kunt het zorgdossier inzien via het cliëntportaal of een app. Daarnaast kunt u, indien u dat wenst, een kopie krijgen. Er wordt geen inzage in, of afschrift van een deel van het dossier verleend als de persoonlijke levenssfeer van een ander daardoor zou worden geschaad, en dat belang boven uw belang van inzage moet prevaleren. Dit betreft een uitzonderingssituatie.

Wat gebeurt er met het zorgdossier na het einde van de overeenkomst?

Ook na beëindiging van de overeenkomst bewaren wij het zorgdossier en overige (administratieve) gegevens zo lang als dat wettelijk gezien verplicht is of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is. U krijgt een kopie of inzage als u dat wilt, tenzij er sprake is van de uitzonderingssituatie zoals beschreven onder: Kan ik het zorgdossier inzien en een kopie krijgen?

Geeft Adullam mijn nabestaanden inzage in het zorgdossier?

Als u vóór uw overlijden daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming volgens ons mag worden verondersteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen van de KNMG, geven wij uw nabestaanden op hun verzoek inzage in het zorgdossier. Als duidelijk of aannemelijk is dat u dat juist niet zou hebben gewild, dan verlenen wij geen inzage aan nabestaanden.

Hoe gaat Adullam om met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs?

Als wij u willen betrekken bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, dan informeren wij u over het doel van het wetenschappelijk onderzoek of onderwijs en over de mogelijke risico’s van medewerking daaraan. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, mogen wij u bij wetenschappelijk onderzoek of onderwijs betrekken, of uw gegevens ter beschikking stellen of gebruiken.

Als het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost kan de gegevensverwerking met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden uitgevoerd als:

 • het onderzoek een algemeen belang dient, en
 • bij de uitvoering is voorzien in zodanig waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.

Wij kunnen ook volledig anoniem en niet meer tot u te herleiden gegevens gebruiken of verstrekken, zonder uw toestemming.

Hoe gaat Adullam om met beeldmateriaal voor voorlichting over de organisatie?

Voor onze brochures of website worden foto’s of ander beeldmateriaal gemaakt. Als wij gebruik willen maken van dit beeldmateriaal waarin u voorkomt, zullen wij daarvoor altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan u vragen.

Hoe handelt Adullam bij datalekken?

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens buiten ons bereik zijn geraakt.

De medewerkers moeten een datalek melden bij de functionaris gegevensbescherming. Deze bepaalt op basis van een weging of de melding doorgestuurd wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar de betrokkene. Daarnaast wordt het lek ‘gerepareerd’.

Kan ik bezwaar maken?

U heeft het recht te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. U kunt om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Wilt u bezwaar maken vanwege uw specifieke situatie, dan kunt u de voorbeeldbrief bezwaar persoonlijke omstandigheden van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

Daarnaast is het recht van bezwaar van toepassing als we uw persoonsgegevens zouden gebruiken voor marketingdoeleinden.

Wilt u dit niet? Dan kunt u bezwaar maken. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief bezwaar direct marketing van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken. Heeft u bezwaar gemaakt, dan is de organisatie verplicht om te stoppen met het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Privacyverklaring sollicitanten

Adullam gehandicaptenzorg respecteert jouw privacy en behandelt je persoonsgegevens zorgvuldig. Deze privacyverklaring is bedoeld om op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we over jou verzamelen en hoe we deze verwerken.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie die ons iets over jou vertelt of die we aan jou kunnen koppelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om je naam, adres, geboortedatum of BSN-nummer.

Door je persoonsgegevens op te geven via deze website ga je akkoord dat je gegevens worden gebruikt overeenkomstig deze verklaring.

Doel

De verwerking van bovenstaande gegevens gebeurt alleen voor één of meer van onderstaande doelen:

 • Beoordeling van jouw geschiktheid voor een functie die beschikbaar is of kan komen;
 • Afhandeling van de door jou in het kader van het sollicitatietraject gemaakte onkosten;
 • Uitvoering of toepassing van een wet (bijvoorbeeld: aanvragen van een VOG).

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies of andere technologieën om je surfgedrag vast te leggen of te onderzoeken.

Gebruik van persoonsgegevens

Adullam gebruikt alleen gegevens die jij invult via het contactformulier of aanlevert via de bijlagen (motivatiebrief en cv) en via de mailadressen.

Je gegevens worden nooit zonder jouw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij een rechter dit eist.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens desondanks toch niet voldoende beschermd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via info@adullam.nu.

Inzage en bewaartermijn

Alleen de leidinggevende en adviseur van de afdeling HR hebben inzage in jouw sollicitatiegegevens.

Deze gegevens worden 6 weken bewaard na beëindigen van de sollicitatietermijn, tenzij je uitdrukkelijk toestemming geeft om je gegevens 1 jaar te bewaren in onze sollicitatiedatabase.

Kan ik een verzoek doen tot wijzigen of vernietigen van mijn gegevens?

Ja, hiervoor kan je je wenden tot onze functionaris gegevensbescherming via info@adullam.nu.

Je verzoek wordt binnen een maand na binnenkomst uitgevoerd en je krijgt hiervan bevestiging. Gezien de hierboven genoemde termijnen heeft een dergelijk verzoek alleen zin wanneer je eerder toestemming gegeven hebt om je gegevens 1 jaar te bewaren.

Hoe handelt Adullam bij datalekken?

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens buiten ons bereik zijn geraakt.

Dit incident wordt altijd gemeld bij de functionaris gegevensbescherming. Deze bepaalt op basis van een weging of de melding doorgestuurd wordt naar de Autoriteit Persoonsgegevens en naar jou als betrokkene. Daarnaast wordt het lek ‘gerepareerd’.

Vermoeden van een datalek?

Heeft u vragen over het privacy-beleid bij Adullam? Laat het ons weten. Vermoedt u een datalek bij Adullam? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op via privacy@adullam.nu.